GRÜ COVİD-19 Komisyonu (COV-KOM) İlk Toplantısını Yaptı

02 Nisan 2020 Perşembe

 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.03.2020 tarih ve 73112577-000-E.21113 sayılı duyurusu gereğince; Yükseköğretim kurumlarında süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan COVİD-19 Komisyonu (md.13), 16.03.2020 tarihinde saat 11.00’de, Güre Yerleşkesinde bulunan Rektörlük toplantı salonunda ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.

Komisyon, YÖK duyurusunun 13. maddesinde verilen görev gereğince öğrencilerle iletişim ve takip sisteminin gözden geçirilerek güncellenmesine, akademik ve idari personel ile öğrencilerin kurumlarınca düzenli olarak gelişmeler hakkında bilgilendirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmuş ve YÖK duyurusunun doğru anlaşılabilmesi ve istikrarlı uygulamaların gerçekleşmesi için bir dizi kararlar almıştır.

Komisyonda öncelikle, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen ve ülkemizi tehdit eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle alınacak önlemlerin herkesin sorumluluğu altında olduğu ve pandeminin tanımı gereği dünyanın hiçbir yerinde ve hiç kimseden bağımsızlaştırılamayacak bir sorun olduğu ifade edilmiştir. Bu nedenle virüsün yayılmaması için alınacak önlemlerin her bir bireyin insanlık görevi olduğu, Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen hususlara harfiyen uyulması gerektiği hususunun altı çizilmiştir.

Virüsün yayılmaması için alınacak önlemlerle ilgili olarak her türlü bilgi Üniversitemizin internet sayfasında paylaşılmış ve Üniversitemiz bünyesindeki personelimize ve tüm öğrencilerimize ayrıca bildirilmiştir.

Cumhurbaşkanımız tarafından birimlere gönderilen genelge kapsamında ve daha sonra YÖK Genel Sekreterliği tarafından konunun aydınlatılmasına yönelik duyurusunda bulunan hususlarla ilgili olarak açıklık ve yeknesak bir uygulamanın gerçekleştirilmesi için aşağıdaki şekilde yorumlanması tavsiye edilmiştir. Bu çerçevede öncelikle, duyurunun mevcut koşullar gereğince düzenlemelerin çıkarılış amacına ve ruhuna uygun bir şekilde yorumlanması gerekmektedir.
 
Bu düzenlemenin ve alınacak tedbirlerin amacı,

Covid-19 virüsü tehdidinin dikkate alınarak olası yayılmasını engellemek, risk grubunda bulunanlar başta olmak üzere personelimiz ve öğretim gören öğrencilerimiz arasındaki sosyal temas ve etkileşimi asgari düzeye indirmek; ülkemizi etkileyebilecek olası virüs ve alınacak önlemler ile ilgili olarak doğru, güvenilir ve hızlı bilgi akışı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda virüsle mücadele gerekçesi ile yapılan düzenlemelerin amacına ve ruhuna uygun bir biçimde değerlendirecek davranış modelleri oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu amaç doğrultusunda, komisyon tarafından duyurunun tüm birimlerimizce doğru anlaşılması ve gerekli taleplerin aynı esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi için aşağıdaki yorumlar yapılmıştır.

Bu Kapsamda;

1. Personelin idari izinli sayılması hususunda “beyana güven” esasına dayanılarak birimlerce işlem yapılacaktır. İdari izinli sayılma talebinde bulunan personel, talep gerekçelerini belirttikleri dilekçelerine istinaden ikamet mahallerini terk etmeksizin 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılacaktır.

Okulöncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın akademik ve idari personelin yıllık izin taleplerinin karşılanmasına, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılmasına ilişkin hususlar ilgili birimlerin amirleri tarafından değerlendirilecektir. Keza “diğer akademik ve idari personelin izin talepleriyle ilgili olarak mer’i mevzuat çerçevesinde işlem yapılması” ilgili birimlerin takdirindedir.
 
Bu hükümler gereğince iletilen izin taleplerinin değerlendirilmesi düzenlemenin amacına uygun bir şekilde yapılması gerekir. Birebir sosyal teması minimuma düşürmek amacı da dikkate alınarak bu taleplerin, idari faaliyetleri aksatmamak kaydıyla değerlendirmesi gerekir. Bu yöndeki planlama birimlere ait olmakla birlikte, izin talebinde bulunabilecek potansiyel personelin tümüne izin verildiğinde geriye kalan personel ile idari faaliyetler yürütülebiliyorsa tüm taleplerin olumlu karşılanması tavsiye edilir.

Personelimizin izin konusundaki taleplerinin“güven esasına” göre değerlendirilmesi esastır. İdarecilerin yaşadığımız mevcut koşullar kapsamında taleplerin düzenlemenin amacına uygunluğu veya doğruluğu gibi hususlarda ayrıca bir araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu nedenle, talepte bulunacak kimselerden rapor vb. bir belgenin talep edilmesi aranmayacaktır. Bu konudaki sorumluluk izin talebinde bulunan personele aittir.

2.  Akademik ve İdari personelin ayrıca öğrencilerin yurtdışına çıkışları ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar iptal edilmiştir. Zorunlu ve ivedi durumlarda taleplerin nihai değerlendirmesi YÖK başkanlığına aittir.

3. Tüm eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları, uluslararası etkinlikler vb. çeşitli kapsamdaki akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerin ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesine, örgün öğretim programlarına devam eden tüm ön lisans ve lisans öğrencileri gibi sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarında staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimleri olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin de eğitimlerine ara verilmesine karar verilmiştir.

Ara verilen eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında, lisansüstü programlarda yapılacak her türlü savunma, tez izleme, doktora yeterlilik gibi toplantılar da dahildir.

4. Eğitim öğretime ara verilmesi sebebiyle, öğretim planı ve akademik takvimde olası yapılandırmalar hususunda YÖK tarafından verilecek kararlara uygun davranılacaktır.

5. Tüm kütüphanelerin, okuma salonlarının, spor salonlarının ve merkez yerleşke personel yemekhanesi dışındaki yemekhanelerin kapatılmasına karar verilmiştir.

6. Hâlihazırda herhangi bir program çerçevesinde olsun veya olmasın yurtdışında bulunan öğrencilerimizin durumu ile ilgili yetkili üst makamlarının talimatları beklenmektedir. Öğrencilere bu konuda gerekli bilgi akışı ivedilikle sağlanacaktır.

7. Yurtdışından ülkemize dönen Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerle irtibata geçilip Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu “14 gün kuralına” uygun davranmaları ve toplu alanlardan uzak kalmaları gerektiği bilgilendirmesi yapılacaktır.

8. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı aracılığıyla tüm öğrencilerimize sağlık durumları ile ilgili bilgi talebini içeren SMS gönderilecektir. Sağlık durumunda sorun olan öğrencilerin iletişime geçmeleri için bir mail adresi oluşturularak buradan öğrencilerin durumu takip edilecektir.

9. Üniversitemiz birimlerinde yapılması planlanan her türlü idari ve akademik toplantının da mümkün mertebe iptal edilmesi veya ertelenmesi; zorunlu hallerde ise toplantıların iletişim araçlarının kullanılarak yapılması tavsiye edilir.

10. Üniversitemizin mevcut uzaktan öğretim kapasitesinin mevcut koşullara göre değerlendirilmesine ve UZEM’den yetkili kişinin bir personelin komisyona dahil edilmesine karar verildi. toplantıya çağırılması önerilmiştir.

11. Komisyona Hukuk Müşavirliğinden 1 üye, halk sağlığı alanından Dr. Öğr. Üyesi Emine AYHAN’ın, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğr. Gör. Abdullah DEMİR’in ve Erasmus Koordinatörlüğünden Öğr.Gör. Murat YAMAN’ın üye olarak dahil edilmesinin uygun olacağına, oy birliği ile karar verildi.